Polityka prywatności

  • Home
  • Polityka prywatności


Na tej stronie opisuje się sposób zarządzania stroną internetową w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy ją konsultują.
Ta nota informacyjna inspiruje się również na Rekomendacji n. 2/2001 jaką władze europejskie, dla ochrony danych osobowych, zebrane w Grupie roboczej powołanej na podstawie art. 29 dyrektywy n. 95/46/CE, zaadoptowały w dniu 17 maja 2001 aby wyznaczyć minimalne wymogi w zakresie gromadzenia danych osobowych on-line, i, w szczególności, sposoby, przedziały czasowe i rodzaj informacji którą administratorzy przetwarzania danych winni udzielić użytkownikom, kiedy łączą się oni ze stroną internetową, niezależnie od celów połączenia.

Administrator przetwarzania danych

W następstwie konsultacji tej strony internetowej mogą być przetwarzane dane odnoszące się do osób zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania.
Admistratorem ich przetwarzania jest Cantù Lucio.

Miejsce przetwarzania danych

Przetwarzanie związane z użytkowaniem serwisu web tej strony internetowej ma miejsce w siedzibie Guarniturificio Brunero srl i jest dokonywane wyłącznie przez personel techniczny Biura wyznaczonego do przetwarzania, lub przez osoby ewentualnie wyznaczone do sporadycznych operacji konserwacyjnych .
Żadne z danych pochodzących z serwisu web nie zostanie przekazane lub rozpowszechnione.
Dane osobowe dostarczone przez użytkowników są użyte jedynie do wykonania pożądanej pracy lub usługi i są komunikowane osobom trzecim tylko w przypadku jeśli jest to w tym celu niezbędne.

Rodzaje przetwarzanych danych

- Dane nawigacyjne

Systemy informatyczne oraz procedury software wykorzystywane do obsługi tej strony web, gromadzą, w trakcie jej normalnego użytkowania, niektóre dane osobowe których transmisja jest wymagana przez protokoły komunikacyjne sieci internet. Chodzi o informacje które nie są zbierane aby były skojarzone z zainteresowanymi zidentifikowanymi osobami, ale z powodu in natury mogłyby, poprzez opracowanie i skojarzenie z danymi w posiadaniu osób trzecich, zezwolić na idenyfikację użytkowników.
Do tej kategori danych należą adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez użytkowników którzy łączą się ze Stroną internetową, adresy w notacji URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, godzina połączenia, sposób składania zapytania na serwer, rozmiar pliku otrzymanego jako odpowiedź, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi przesłanej na serwer (otrzymanie odpowiedzi, błąd i.t.p.) oraz inne parametry dotyczące typu systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika.
Dane te służa tylko do pozyskania anonimowych informacji statystycznych zwiazanych z użytkowaniem strony i do kontroli prawidłowego działania strony, zostają natychmiast skasowane po ich opracowaniu. Dane mogą być stosowane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw informatycznych dokonanych przeciwko stronie internetu.

- Dane dostarczone dobrowolnie przez użytkownika

Wysłanie opcjonalne, wyraźne i dobrowolne poczty elektronicznej na adresy wskazane na tej stronie internetu powoduje z kolei pozyskanie adresu nadawcy niezbędnego do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, jak też ewentualnych innych danych osobowych umieszczonych na liście.
Syntetyczne specyfikacje informujące zostaną stopniowo przytaczane lub wyświetlane na stronach internetowych służących do szczególnych usług na żądanie.

Cookies

Żadne z danych osobowych użytkowników pozostaje celowo zapisane w pamięci strony internetowej. Cookies nie są używane do przekazywania danych o charkterze osobistym, ani nie są też używane tzw. trwałe pliki cookies żadnego typu, tak zwane systemy do śledzenia użytkowników.
Użycie t.zw. cookies sesyjnych (które nie zostają zapamiętywane w sposób trwały na komputerze użytkownika i znikają po zamknięciu aplikacji browser) jest ściśle ograniczone do przekazywania sesyjnych danych identyfikacji (składających się z przypadkowych numerów generowanych przez serwer), są one niezbędne aby umożliwić użytkownikowi bezpieczne i wydajne korzystanie ze strony WWW.
Tak zwane cookies sesyjne używane na tej stronie internetowej unikają stosowania innych technik informatycznych potencjalnie szkodliwych dla dyskretnej nawigacji użytkowników i nie zezwalają na zbieranie danych osobowych identyfikujących użytkownika.

Dobrowolność podawania danych osobowych

Za wyjatkiem tego co zostało opisane odnośnie danych nawigacyjnych, użytkownik strony posiada całkowitą swobodę w zakresie udostępniania swoich danych osobowych przy zapytaniach o specyfikacje produktów i/lub usług.
Brak udostępnienia danych może jednak spowodować niemożliwość otrzymania tego czego dotyczyło zapytanie.
W celu uzupełnienia należy przypomnieć że w niektórych przypadkach (nie dotyczy zwyczajnego zarządzania niniejszą stroną) Organy Władzy mogą zażądać wglądu i informacji zgodnie z art 157 Ust. n. 196/2003, w celu kontroli przetwarzania danych osobowych.
W takich przypadkach udzielenie odpowiedzi jest obowiązkowe pod groźbą kary administracyjnej.

Sposób przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są automatycznie jedynie przez czas konieczny do osiągnięcia celów, do których zostały zebrane.
Odpowiednie zabezpieczenia zastosowane są, aby zapobiec utracie danych, ich niewłaściwemu użyciu lub nieprawidłowym i nieupoważnionym dostępom do strony.

Prawa użytkowników

Podmioty, których dotyczą dane osobowe, mają prawo w dowolnym momencie do otrzymania potwierdzenia istnienia lub nie tych danych oraz poznania ich zawartości i pochodzenia, sprawdzenia ich poprawności oraz zażądania ich uzupełnienia, uaktualnienia lub ich sprostowania (art. 7 Ust. nr 196/2003).
Zgodnie z tym samym artykułem mogą także zażądać ich usunięcia, zmiany na formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych w sposób łamiący prawo, jak również w każdym przypadku sprzeciwić się ich przetwarzaniu, podając uzasadnione przyczyny.
Żądania należy kierować do Administratora przetwarzania danych i/lub do Kierownika Oprzyrządowania Elektronicznego Guarniturificio Brunero srl.

R.E.A. N. 670417
ALBO ART. 183772
KAPITAŁ
ZAKŁADOWY SPÓŁKI EURO 40.000 I.V.